Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1136 Utkom från trycket den 7 december 2007Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter;utfärdad den 22 november 2007.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter dels att 1–3, 9, 10, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 8 a, 12 a och 15 §§, samt närmast före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Förordningen gäller inte i fråga om Sametinget och organisationer som företräder den nationella minoriteten samer.2 §2 §Syftet med statsbidraget är att stödja och underlätta verksamheten för de organisationer som företräder nationella minoriteter.3 §3 §Statsbidrag enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 7–8 a §§ med en lika stor fast del per nationell minoritet och en rörlig del som grundas på antalet lokalföreningar eller avdelningar.8 a §8 a §Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.9 §9 §Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrelsen.Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.10 §10 §En ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen på blankett som Ungdomsstyrelsen tillhandahåller. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för organisationen och ha kommit in till Ungdomsstyrelsen senast den 1 oktober året före bidragsåret.Tillsammans med ansökan ska organisationen lämna sina stadgar och en verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt uppgifter om sammansättningen i styrelsen eller motsvarande organ.Organisationen är skyldig att lämna Ungdomsstyrelsen också andra handlingar och uppgifter som krävs för prövning av ansökan.12 §12 §En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som har beviljats uppgår till 250 000 kronor eller mer, av auktoriserad eller godkänd revisor.12 a §12 a §Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.13 §13 §Ungdomsstyrelsen får besluta att ett bidrag helt eller delvis ska betalas tillbakaom bidraget har lämnats på felaktiga grunder,om organisationen inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som avses i 12 §, ellerom villkor i beslutet inte har följts.Bemyndigande15 §15 §Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.2. Bestämmelsen i 12 a § tillämpas i fråga om årsredovisningen första gången 2009.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)