Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013

Denna förordning upphör enligt F (2014:1538) att gälla den 1 februari 2015.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2014:1538).

Utkom från trycket den 4 mars 2008
utfärdad den 21 februari 2008.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av

  1. den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG1) , och

    1)

    EGT L 144, 6.6.2007, s. 1 (Celex 32007D0573).

  2. den europeiska återvändandefonden som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”2) .

    2)

    EGT L 144, 6.6.2007, s. 45 (Celex 32007D0575).

2 §

Migrationsverket ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för den europeiska flyktingfonden och den europeiska återvändandefonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 573/2007/EG och 575/2007/EG ska fullgöras av en ansvarig och attesterande myndighet.

3 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

4 §

Beslut som Migrationsverket fattar i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:57

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den förordningen.