Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:979 Utkom från trycket den 2 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.6 a §6 a §Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter som behövs inom Försäkringskassans verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa förmån, ersättning eller annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om motsvarande stöd. Försäkringskassan får ha direktåtkomst först sedan Migrationsverket har försäkrat sig om att handläggare hos Försäkringskassan bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden eller verksamhet som avser registrering av enskilda hos Försäkringskassan.Direktåtkomsten får endast avse uppgift omnamn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,inresedatum,datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om uppehållskort,särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § andra stycket utlänningsförordningen (2006:97), ochatt uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)