Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:982 Utkom från trycket den 2 december 2008Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 7 kap. 15 a §, samt närmast före 7 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.7 kap. Uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäkringskassan15 a §15 a §Försäkringskassan har rätt att hos Migrationsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,inresedatum,datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om uppehållskort,särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § andra stycket, ochatt uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser.Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)