Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1084 Utkom från trycket den 9 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.Förordningen omtryckt 1994:734. ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2007:1209. Ett schablonbelopp ska vara116 300 kronor för personer under 16 år,189 400 kronor för personer som fyllt 16 år men inte 65 år, och69 900 kronor för personer som fyllt 65 år.Schablonbeloppets storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan schablonbeloppet betalas ut.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)