Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:144 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 4 a §, av följande lydelse.6 kap.4 a §4 a §Efter medgivande av regeringen får Rikspolisstyrelsen begära bistånd i form av snabba gränsinsatsenheter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränserEUT L 349, 25.11.2004, s. 1 (Celex 32004R2007). samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheterEUT L 199, 31.7.2007, s. 30 (Celex 32007R0863)..Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKIngela Fridström(Justitiedepartementet)