Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:386 Utkom från trycket den 27 maj 2009Förordning om ändring i passförordningen (1979:664);utfärdad den 13 maj 2009.Regeringen föreskriver i fråga om passförordningen (1979:664)Senaste lydelse av 26 § 1989:769. dels att 1 och 26 §§ ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 2 § ska betecknas 1 §, dels att den nya 1 § samt 3, 12, 13, 17 och 28–30 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 och 12 a §§, av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2005:659. Passansökan ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.Följande handlingar ska ges in tillsammans med ansökan.Tidigare utfärdat och alltjämt gällande pass för den sökande, om det inte har förstörts eller förkommit. Har passet förstörts eller förkommit, ska det i ansökan lämnas uppgift på heder och samvete om hur det har skett och, i de fall då passet har förkommit, om vilka åtgärder som har vidtagits för att återfå det. Om den sökande av särskilda skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, behöver det inte ges in förrän i samband med att det nya passet lämnas ut.För barn som är under arton år, handling som styrker uppgift om vem som är vårdnadshavare, om denna uppgift inte framgår av för passmyndigheten tillgängliga uppgifter.Vårdnadshavares medgivande, om sådant ska lämnas enligt 7 § 2 passlagen (1978:302).Den sökande är skyldig att på ett tillförlitligt sätt styrka sin identitet i samband med ansökan.2 §2 § Senaste lydelse 2005:659. För barn under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag från skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck.3 §3 § Senaste lydelse 2006:435. Passmyndigheten ska pröva om det finns hinder enligt passlagen (1978:302) mot att pass utfärdas för den sökande. När ärendet handläggs av en passmyndighet utom riket, kontrollerar Rikspolisstyrelsen på myndighetens begäran om någon omständighet som avses i 7 § 3–9 eller 10 § passlagen föreligger i fråga om den sökande.Om ett passärende gäller utfärdande av pass för ett barn under arton år utan vårdnadshavares medgivande, ska passmyndigheten inhämta ett yttrande från en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Yttrandet ska inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, den kommun som barnet har starkast anknytning till. Ett yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart att passansökan ska bifallas.Ett passärende som gäller utfärdande av pass för barn under arton år utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket passlagen, ska handläggas skyndsamt av passmyndigheten.Framkommer vid passhinderundersökningen någon omständighet som föranleder att underrättelse ska lämnas enligt 8 § passlagen, att anmälan ska göras enligt 10 § andra stycket samma lag eller att annan förberedande åtgärd ska vidtas, ska detta ske skyndsamt. En passmyndighet utom riket kan för ett sådant ändamål få hjälp av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).Förekommer skäl till avslag på passansökan enligt 7 § 5 passlagen, ska passmyndigheten inhämta yttrande från Åklagarmyndigheten innan ärendet avgörs.12 §12 § Senaste lydelse 2005:659. En passmyndighet utom riket kan i fråga om provisoriskt pass medge att inställelse sker hos ett ombud för myndigheten eller, om det finns särskilda skäl, efterge kravet på personlig inställelse.Vad som föreskrivs i 1 och 3 §§ gäller även i fråga om provisoriskt pass med följande undantag.Tidigare utfärdat pass behöver inte ges in vid ansökan.Passmyndigheter utom riket behöver inte begära kontroll som avses i 3 § första stycket.Regeringskansliet får, för passmyndigheter utom riket, meddela föreskrifter om att den sökande ska skriva sitt namn i passformuläret i samband med att passet lämnas ut och i närvaro av den som lämnar passet. Rikspolisstyrelsen får meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter inom riket. Föreskrifterna får dock inte avse den som inte kan skriva sitt namn.12 a §12 a §För provisoriskt pass gäller undantag från skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck.För provisoriskt pass som utfärdas av en passmyndighet utom riket gäller undantag från skyldigheten i samma paragraf att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av den sökandes ansikte. Vid en ansökan om provisoriskt pass hos en passmyndighet utom riket ska i stället ett välliknande fotografi av den sökande ges in i två exemplar.13 §13 § Senaste lydelse 2005:659. Provisoriskt pass får utfärdas att gälla för den tid den sökande behöver ett sådant pass. Giltighetstiden får dock inte överstiga sju månader. Om de skäl som föranledde att passet utfärdades har upphört, ska passet tas om hand av en passmyndighet.17 §17 § Senaste lydelse 2005:659. Tjänstepass och diplomatpass får utfärdas endast av chefen för Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar till det. Vad som föreskrivs i 18–22, 24, 25 och 27 §§ gäller inte ett sådant pass.I ärenden om tjänstepass och diplomatpass får en kontroll göras av om det föreligger sådant hinder som avses i 7 § 3–9 passlagen (1978:302) mot att utfärda pass för den sökande. Rikspolisstyrelsen utför en sådan kontroll på begäran av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).28 §28 § Senaste lydelse 2005:659. En passmyndighet ska makulera ett gällande passom passet har återkallats eller dragits in,när innehavaren ansöker om ett nytt pass av annan typ än provisoriskt pass eller extra pass eller, om han eller hon av särskilda skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, när det nya passet lämnas ut.Rikspolisstyrelsen ska makulera ett pass som har dragits in av styrelsen.29 §29 § Senaste lydelse 2005:659. Rikspolisstyrelsen får, efter att ha hört Regeringskansliet, meddela ytterligare föreskrifter för passmyndigheter inom riket om verkställigheten av passlagen (1978:302) och denna förordning. Regeringskansliet får, efter att ha hört Rikspolisstyrelsen, meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter utom riket.Regeringskansliet får i enskilda fall besluta om avvikelse från denna förordning, när det på grund av särskilda förhållanden är nödvändigt.30 §30 § Senaste lydelse 2005:682. För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den sökande betala en ansökningsavgift enligt följande:
Ärendeslag
Ansökningsavgift
Vanligt pass 
400 kronor 
Provisoriskt pass 
980 kronor 
Extra pass 
400 kronor 
Tjänstepass eller diplomatpass för andra än anställda i Regeringskansliet och vid Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) samt deras familjemedlemmar 
2 300 kronor 
För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)