Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:387 Utkom från trycket den 27 maj 2009Lag om ändring i passlagen (1978:302);utfärdad den 13 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:132, bet. 2008/09:JuU25, rskr. 2008/09:230. föreskrivs att 5 a, 6, 6 a och 6 b §§ passlagen (1978:302) ska ha följande lydelse.5 a §5 a § Senaste lydelse 2005:655. Polisen har till uppgift att övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäranöverlämna passet till en polisman eller särskilt förordnad passkontrollant, tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket,låta befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens fingeravtryck och en bild i digitalt format av dennes ansikte för kontroll av att dessa motsvarar de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i passet.När en kontroll enligt andra stycket 2 har genomförts, ska fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som därvid har tagits fram omedelbart förstöras.6 §6 § Senaste lydelse 2005:655. Passansökan görs hos en passmyndighet. Ansökan ska avges på heder och samvete eller under annan sådan försäkran. Sökanden är skyldig att inställa sig personligen.Sökanden är skyldig att i samband med passansökanlåta passmyndigheten ta sökandens fingeravtryck och en bild i digitalt format av sökandens ansikte, ochstyrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck när det gäller barn under tolv år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också, när det gäller särskilt pass, meddela föreskrifter om att sökanden är skyldig att i samband med passansökan ge in fotografier och om undantag från skyldigheterna i första stycket tredje meningen och i andra stycket 1.Om det tidigare har utfärdats ett pass för sökanden och detta inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska passet ges in i samband med att ansökan görs, om det inte finns särskilda skäl mot det.6 a §6 a § Senaste lydelse 2005:655. Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 ska sparas i ett lagringsmedium i passet. Fingeravtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa och ur ansiktsbilden ska omedelbart förstöras när passet har lämnats ut eller passansökan har återkallats eller avslagits.6 b §6 b § Senaste lydelse 2005:655. Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 samt de biometriska data som kan tas fram ur dessa får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad behandling.Denna lag träder i kraft den 28 juni 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)