Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:727 Utkom från trycket den 30 juni 2009Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter;utfärdad den 17 juni 2009.Regeringen föreskriver att 4, 8 och 12 §§ förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter ska ha följande lydelse.4 §4 §Med en minoritetsorganisation avses i denna förordning en riksorganisation eller en organisation av riksintresse somföreträder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, ochbedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur och språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen.Med en minoritetsorganisation avses också en sådan organisation som bedriver verksamhet med det syfte som anges i första stycket 2 och som företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen till övervägande delen utgörs av sådana riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som anges i första stycket.8 §8 §Statsbidrag får lämnas till en minoritetsorganisation som ansöker om bidrag och somhar stadgar och styrelse eller motsvarande organ,är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,är demokratiskt uppbyggd,bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år, ochsträvar efter att kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen.För den rörliga delen av statsbidraget krävs dessutom att minoritetsorganisationen har minst två egna lokalföreningar eller avdelningar.Vid bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till om organisationen får annat statsbidrag för sin verksamhet.12 §12 § Senaste lydelse 2007:1136. En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, av auktoriserad eller godkänd revisor.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.Bestämmelserna i 12 § i sin nya lydelse tillämpas första gången för ekonomiska redovisningar av bidrag som beviljas 2010.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)