Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009:781 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 5, 6, 8 och 10–12 §§ lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandlingSenaste lydelse av5 § 1974:9116 § 1974:9118 § 1974:91110 § 1974:91111 § 1974:91112 § 1974:911. ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)