Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:817 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 22 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.Senaste lydelse av 22 § 2000:296. ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMattias Wahlstedt(Justitiedepartementet)