Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1300 Utkom från trycket den 8 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter;utfärdad den 26 november 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter dels att 9, 10, 12–13 och 15 §§ samt rubriken närmast före 13 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2007:1136. Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.10 §10 § Senaste lydelse 2007:1136. En ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen på en blankett som Länsstyrelsen i Stockholms län tillhandahåller. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för organisationen och ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 oktober året före bidragsåret.Tillsammans med ansökan ska organisationen lämna sina stadgar och en verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt uppgifter om sammansättningen i styrelsen eller motsvarande organ.Organisationen är skyldig att lämna länsstyrelsen även de andra handlingar och uppgifter som länsstyrelsen anser krävs för prövning av ansökan.12 §12 § Senaste lydelse 2009:727. En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län i varje enskilt fall bestämmer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, av auktoriserad eller godkänd revisor.12 a §12 a § Senaste lydelse 2007:1136. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Länsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.Återbetalning och återkrav13 §13 § Senaste lydelse 2007:1136. Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig ommottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,bidraget inte används för det syfte som anges i 2 §,mottagaren inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som avses i 12 §, ellervillkor i beslutet inte har följts.13 a §13 a §Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Länsstyrelsen i Stockholms län besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.15 §15 § Senaste lydelse 2007:1136. Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.2. Bestämmelserna i 12 a § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för 2011.3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarCECILIA MALMSTRÖMCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)