Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1517 Utkom från trycket den 21 december 2009Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.;utfärdad den 10 december 2009.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.Förordningen omtryckt 1994:734. ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2008:1084. Ett schablonbelopp ska vara115 200 kronor för personer under 16 år,187 600 kronor för personer som fyllt 16 år men inte 65 år, och69 200 kronor för personer som fyllt 65 år.Schablonbeloppets storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan schablonbeloppet betalas ut.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)