Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1542R Utkom från trycket den 30 december 2009Rättelseblad: Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);utfärdad den 17 december 2009. OBS! Detta rättelseblad ersätter s. 1–2 av tidigare utgivna SFS 2009:1542. Rättelsen avser 1 kap. 1 §.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133. föreskrivsJfr rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 304, 30.9.2004, s. 12, efter ompublicering EUT L 204, 5.8.2005, s. 24, Celex 32004L0083, rättad Celex 32004L0083R[2]) och rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (EUT L 326, 13.12.2005, s. 13, Celex 32005L0085). i fråga om utlänningslagen (2005:716) dels att 5 kap. 26 §, 14 kap. 12 och 13 §§ och 16 kap. 7 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1, 3, 7 och 12 §§, 4 kap. 1–3, 5 och 6 §§, 5 kap. 1, 3, 3 a, 15 a, 18, 20, 21, 24 och 25 §§, 5 a kap. 4 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 11, 13, 14, 16, 18–21 §§, 9 kap. 8 §, 10 kap. 11 och 13–16 §§, 11 kap. 5 §, 12 kap. 3, 4, 8, 11, 14–17 och 19–21 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5, 6, 9 och 11 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 1, 6, 8 och 11 §§, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 2 och 5 §§ och 22 kap. 2 §, rubrikerna till 4 kap. och 14 kap. samt rubrikerna närmast före 4 kap. 3, 5 och 6 §§, 5 kap. 1 § och 14 kap. 6 och 9 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas arton nya paragrafer, 1 kap. 14 §, 4 kap. 2 a–2 c, 3 a–3 c, och 5 a–5 c §§, 5 kap. 1 a–1 c §§, 12 kap. 8 a och 19 a §§, 13 kap. 9 a §, 14 kap. 14 a § och 18 kap. 1 a § av följande lydelse samt närmast före 4 kap. 5 b §, 12 kap. 8 a § och 14 kap. 14 a § nya rubriker av följande lydelse, dels att det ska införas en ny rubrik närmast före 5 kap. 2 a § som ska lyda "Uppehållstillstånd för varaktigt bosatta".1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:219. I denna lag finns föreskrifter omlagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige (2 kap.),visering (3 kap.),uppehållsrätt (3a kap.),flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),uppehållstillstånd (5 kap.),tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatta i Sverige (5 a kap.),arbetstillstånd (6 kap.),återkallelse av tillstånd (7 kap.),avvisning och utvisning (8 kap.),kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m. (13 kap.),överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),nöjdförklaring (15 kap.),migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),offentligt biträde (18 kap.),kostnadsansvar (19 kap.),bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),tillfälligt skydd (21 kap.),tribunalvittnen (22 kap.), ochsärskilda bemyndiganden (23 kap.).3 §3 §Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande.7 §7 §Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet förordaratt en utlänning ska avvisas eller utvisas,att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd ska avslås eller att en utlännings uppehållstillstånd ska återkallas,att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings statusförklaring ska återkallas, elleratt en utlänning inte ska beviljas resedokument.Ett ärende hos Migrationsverket om ny prövning ska beviljas enligt 12 kap. 19 eller 19 a § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning eller utvisning har fattats i ett säkerhetsärende.12 §12 §En ansökan om uppehållstillstånd som grundar sig på sådana omständigheter som anges i 4 kap. 2 a § ska handläggas som en ansökan om asyl.14 §14 §Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring eller resedokument och Säkerhetspolisen har ansökt om att utlänningen ska utvisas enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ansökningarna handläggas tillsammans enligt lagen om särskild utlänningskontroll.En ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring eller resedokument av en utlänning som är utvisad enligt lagen om särskild utlänningskontroll eller har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag och befinner sig i Sverige, ska handläggas enligt den lagen.