Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1549 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 17 december 2009.Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97Senaste lydelse av rubriken närmast före 7 kap. 15 a § 2008:982.) dels att 4 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 12 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 5, 8 och 15 a §§, 8 kap. 5 och 10 d §§ samt rubriken närmast före 7 kap. 15 a § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 7 kap. 8 a §, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 e och 10 f §§ samt närmast före 8 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap.12 §12 §Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och saknar möjlighet att skaffa en sådan handling, får Migrationsverket utfärda främlingspass för honom eller henne att gälla som pass. Verket får utfärda främlingspass även i andra fall, om det finns särskilda skäl.Har en utlänning beviljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller erhållit skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen (2005:716) och uppstår det allvarliga humanitära skäl som kräver utlänningens närvaro i ett annat land ska Migrationsverket utfärda ett främlingspass för utlänningen, om han eller hon inte kan få ett nationellt pass. Detta gäller dock inte om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver något annat.4 kap.4 §4 §Om en utlännings asylansökan har avvisats enligt 5 kap. 1 b § första stycket 2 eller 3 utlänningslagen (2005:716), ska utlänningen få en särskild handling av vilken det framgår att de skäl för asyl som han eller hon anfört inte har prövats i sak i Sverige.5 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2008:895. Den som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl enligt 4 kap. 1 , 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, om Migrationsverket bedömer att dess beslut i ärendet inte kommer att fattas inom fyra månader från ansökan. Undantaget gäller inte en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte utlänningen medverkar till att klarlägga sin identitet. Undantaget gäller fram till dess att utlänningen lämnar landet eller ett beslut om att bevilja honom eller henne uppehållstillstånd har vunnit laga kraft. Undantaget upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning.Migrationsverket utfärdar särskilt bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.7 kap.5 §5 §Ett beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats av en migrationsdomstol eller av Migrationsöverdomstolen ska så snart som möjligt sändas till Migrationsverket för verkställighet. När en migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft ska domstolen omedelbart underrätta Migrationsverket om detta.Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen upphäver eller meddelar inhibition av ett beslut om avvisning eller utvisning, ska den verkställande myndigheten omedelbart underrättas om åtgärden. Är beslutet förenat med återreseförbud ska även Rikspolisstyrelsen underrättas.I andra fall än då Migrationsverket är verkställande myndighet ska Migrationsverket omedelbart underrätta den verkställande myndigheten om en utlänning i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716). Detsamma gäller när fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen aktualiseras genom att sådana omständigheter som avses i den bestämmelsen åberopas innan beslutet har verkställts.När Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) beslutar att ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning, ska den verkställande myndigheten underrättas. I de fall avvisnings- eller utvisningsbeslutet varit förenat med ett återreseförbud ska även Rikspolisstyrelsen underrättas.8 §8 §Regeringskansliet ska underrätta Rikspolisstyrelsen och, i förekommande fall, den verkställande myndigheten om beslut som innebäratt ett avgörande helt eller delvis upphävs enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen (2005:716),att inhibition enligt 12 kap. 11 och 12 §§ utlänningslagen meddelas,att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen beviljas, elleratt avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen beslutas.8 a §8 a §Migrationsverket ska omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen, den verkställande myndigheten och Regeringskansliet om en utlänning som har utvisats på grund av brott ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) samt när fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 a § utlänningslagen aktualiseras genom att sådana omständigheter som avses i den bestämmelsen åberopas innan beslutet har verkställts. Rikspolisstyrelsen, den verkställande myndigheten och Regeringskansliet ska dessutom underrättas om Migrationsverkets slutliga beslut i ärendet.En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen ska omedelbart underrätta Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, den verkställande myndigheten och Migrationsverket om domstolen meddelar inhibition enligt 12 kap. 11 § utlänningslagen. Rikspolisstyrelsen, den verkställande myndigheten och Regeringskansliet ska även underrättas om domstolens slutliga beslut i ärendet.Uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten15 a §15 a § Senaste lydelse 2008:982. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos Migrationsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,inresedatum,datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om uppehållskort,särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § andra stycket,att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, ochatt statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser.Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.8 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2008:895. Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716), som inte rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen, som rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är avgiften 500 kr för personer som fyllt 18 år och 250 kr för personer som inte fyllt 18 år.Avgift ska dock inte tas ut avpersoner som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlänningslagen,personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005,EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige,förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det.Muntlig handläggning9 a §9 a §Vid muntlig handläggning hos Migrationsverket ska det föras protokoll.9 b §9 b §Den som förordnats som god man för ett ensamkommande barn enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska kallas till den muntliga handläggningen hos Migrationsverket.10 d §10 d § Senaste lydelse 2007:750. Migrationsverket ska i samband med att en utlänning ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) informera utlänningen om förfarandet, om utlänningens rättigheter och skyldigheter och om tänkbara konsekvenser av att inte uppfylla skyldigheterna eller att inte samarbeta med myndigheterna. Detsamma gäller om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 eller 19 a § utlänningslagen.Migrationsverket ska i samband med att en utlänning beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen informera utlänningen om de rättigheter och skyldigheter som följer av att han eller hon bedömts vara flykting eller annan skyddsbehövande. Motsvarande gäller om en utlänning beviljas statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen.Informationen ska lämnas på ett språk som utlänningen kan förstå.10 e §10 e §En utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) ska underrättas om Migrationsverkets beslut på ett språk som han eller hon kan förstå.10 f §10 f §Migrationsverket ska i samband med att ett ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) informera barnet om möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att fastställa barnets ålder.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKIngela Fridström(Justitiedepartementet)