Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1557 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;utfärdad den 17 december 2009.Regeringen föreskriver att 4, 6 a och 9 §§ förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2006:124. I den mån det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen utförs, får följande personuppgifter behandlas i ett verksamhetsregister: Identitetsuppgifter namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, vårdnadshavare, civilstånd och andra identifieringsuppgifter,uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap,uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet,uppgifter om adress och boende i Sverige,uppgifter om resedokument och identitetshandlingar, Uppgifter som behövs för handläggning av ärenden uppgifter som rör utlänningens resa och ankomst till Sverige,uppgifter om språk, religion, politisk åskådning, etnisk tillhörighet och hälsotillstånd om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som sägs i 3 § 1 och 2,administrativa uppgifter som behövs för handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,namn- och adressuppgifter som rör god man, ombud och biträden samt uppgifter om tolk,uppgifter om anhöriga och kontakt- eller referenspersoner i Sverige samt om deras relation till utlänningen om uppgifterna är nödvändiga för bedömningen av rätten att vistas i Sverige, Uppgifter som behövs för mottagandet av asylsökande m.fl. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet,uppgifter om utbildning, yrke och anställning, Uppgifter som behövs för förvar och andra tvångsåtgärder enligt utlänningslagen (2005:716) uppgifter om inskrivning vid förvarsenhet,uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för förvarstagandet, Uppgifter som behövs för verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen uppgifter om utresan,uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för verkställigheten, Uppgifter om beslut beslut i frågor om uppehålls- och arbetstillstånd, återreseförbud eller visering,beslut om resedokument eller statusförklaring enligt 4 kap. utlänningslagen,beslut om tvångsåtgärder enligt utlänningslagen,beslut enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,beslut som rör ersättning för och bosättning av utlänningar,beslut som rör verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen,beslut om förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgarskap,uppgifter om delgivning och expediering av beslut.6 a §6 a § Senaste lydelse 2008:979. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter som behövs inom Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa förmån, ersättning eller annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om motsvarande stöd. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst först sedan Migrationsverket har försäkrat sig om att handläggare hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden eller verksamhet som avser registrering av enskilda hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.Direktåtkomsten får endast avse uppgift omnamn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,inresedatum,datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om uppehållskort,särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § andra stycket utlänningsförordningen (2006:97),att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, ochatt statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser.9 §9 § Senaste lydelse 2006:124. Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) (fingeravtrycksregister). Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.Registret får endast användas vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skyddsskäl åberopats samt i ärenden om avvisning och utvisning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKIngela Fridström(Justitiedepartementet)