Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1563 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden;utfärdad den 10 december 2009.Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden ska ha följande lydelse.7 §7 §Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda. Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal.Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången av det kvartal under vilket redovisningen enligt första stycket har lämnats.Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett senast den 31 december 2011.8 §8 §Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva deras rätt till ersättning enligt denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)