Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:176 Utkom från trycket den 23 mars 2010Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 11 mars 2010.Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 b §, samt närmast före 4 kap. 4 b § en ny rubrik av följande lydelse.4 kap. Försörjningskrav vid anhöriginvandring4 b §4 b §Kravet på att kunna försörja sig i 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716) är uppfyllt om den person som utlänningen åberopar anknytning till har lön som uppgår till förbehållsbeloppet vid utmätning av lön enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken. Ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller annan liknande arbetsrelaterad ersättning jämställs med lön. Kravet är också uppfyllt om den som utlänningen åberopar anknytning till har en förmögenhet som han eller hon kan försörja sig på.Migrationsverket får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad av tillräcklig storlek och standard enligt 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716).Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMattias Wahlstedt(Justitiedepartementet)