Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:198 Utkom från trycket den 30 mars 2010Lag om upphävande av lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar;utfärdad den 18 mars 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208. föreskrivs att lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska upphöra att gälla vid utgången av november 2010.Den upphävda lagen gäller fortfarande för utlänningar som inte omfattas av punkten 2 i ikraftträdandebestämmelserna till lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)