Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:257 Utkom från trycket den 13 april 2010Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.;utfärdad den 31 mars 2010.Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.Förordningen omtryckt 1994:734. ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2008:894. Rätt till schablonersättning enligt 12 och 13 §§ har kommuner som genomför ett program för utlänningens introduktion i samhället i enlighet med en skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med utlänningen. Om utlänningen är i arbetsför ålder ska samråd ske med Arbetsförmedlingen.Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska innehålla svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100), praktik i den utsträckning som är möjlig, orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun och andra liknande förhållanden.Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)