Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:261 Utkom från trycket den 13 april 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden;utfärdad den 31 mars 2010.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden ska ha följande lydelse.4 §4 §Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som inom en tolvmånadersperiodhar haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på minst halvtid, ellerhar uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) enligt något av följande alternativ:a) kurs B på studieväg 1,b) kurs C på studieväg 2, ellerc) kurs D på studieväg 3.Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)