Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:277 Utkom från trycket den 20 april 2010Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;utfärdad den 8 april 2010.Regeringen föreskriver att 1 och 9 §§ samt rubriken närmast före 9 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2000:411. Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till landsting, kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och sjukvård samt kostnader för tandvård och receptförskrivna läkemedel som de har för vissa utlänningar.Ersättning enligt förordningen beslutas och betalas av Migrationsverket.Ersättning till öppenvårdsapotek9 §9 § Senaste lydelse 2006:120. Öppenvårdsapotek har rätt till ersättning av staten för receptförskrivna läkemedel för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för utlänningar som avses i 11 kap. 2 första och andra styckena utlänningslagen (2005:716).För utlänningar som vistas på en förläggning får ersättning för receptförskrivna läkemedel ges även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om utlänningen inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. För utlänningar som har sökt asyl och som inte vistas på förläggning när de beviljas uppehållstillstånd finns rätten till ersättning kvar under en månad från det att tillstånd har beviljats.Rätt finns inte till ersättning för utlänningar som enligt 12 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd enligt den lagen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMattias Wahlstedt(Justitiedepartementet)