Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:381 Utkom från trycket den 1 juni 2010Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);utfärdad den 20 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233. föreskrivs att 7 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.7 kap.5 §5 §Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning om vilken uppgifter har registrerats i det register som avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)EUT L 381, 28.12.2006, s. 4, Celex 32006R1987., om det finns tillräckliga skäl för en återkallelse.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)