Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

Denna förordning upphör enligt F (2016:39) att gälla den 1 mars 2016.

Utkom från trycket den 4 juni 2010
utfärdad den 20 maj 2010.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder.

Mottagningsbehov

2 §

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som omfattas av 1 § och som har behov av plats för bosättning i en kommun under det kommande året (mottagningsbehov).

Migrationsverket ska göra en ny beräkning av mottagningsbehovet när det finns skäl för det.

Länstal och kommuntal

3 §

Arbetsförmedlingen ska, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal).

Arbetsförmedlingen ska fastställa nya länstal när det finns skäl för det.

4 §

Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande för bosättning av sådana nyanlända som avses i 1 § (kommuntal). Länsstyrelsen ska hålla Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen.

5 §

Vid fastställandet av länstal och vid överenskommelser om kommuntal ska förutsättningarna för förvärvsarbete vara en utgångspunkt. När det gäller kommuntal ska det också säkerställas att det finns kapacitet för att ta emot personer med särskilda behov av vård eller rehabilitering.

Anvisning av bosättning i en kommun

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-1170

6 §

Arbetsförmedlingen ska när det finns behov anvisa bosättning i en kommun till en nyanländ som har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, om uppehållstillstånd har beviljats på annan grund än enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Anvisning får också göras innan det är klarlagt att den nyanlände har rätt till en etableringsplan. Anvisningen ska avse en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. En nyanländ som bor i eget boende får enbart anvisas bosättning i en annan kommun än den som han eller hon bor i.

En nyanländ får anmäla behov av bosättning i en kommun till Arbetsförmedlingen senast sex månader från den dag då han eller hon beviljades uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen prövar om det finns behov av anvisning för bosättning i en kommun. Vid en sådan prövning och vid valet av bosättningskommun ska Arbetsförmedlingen beakta

  1. vad som har framkommit vid etableringssamtal, och

  2. förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd.

En anvisning ska även anses omfatta andra nyanlända som ingår i samma hushåll som den som anvisas bosättning i en kommun enligt första stycket.

SFS 2013:1170

7 §

Migrationsverket ska anvisa bosättning i en kommun till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Detsamma gäller nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har behov av anvisning för bosättning i en kommun. Anvisningen ska avse bosättning i en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning.

SFS 2013:1170

8 §

En anvisning för bosättning i en kommun ska göras snarast möjligt.

SFS 2013:1170

Överklagande

9 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:408

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010 i fråga om 1–5 och 9 §§ och i övrigt d. 1 dec. 2010.

SFS 2013:1170

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. +2014.