Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Denna förordning upphör enligt F (2017:820) att gälla den 1 januari 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2017:820).

Utkom från trycket den 4 juni 2010
utfärdad den 20 maj 2010.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om etableringssamtal samt om etableringsinsatser och anordnares uppgiftsskyldighet enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

I lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning finns bestämmelser om att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning. I förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

SFS 2016:666

Etableringssamtal

2 §

Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd.

SFS 2014:102

2 a §

Vid etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen kartlägga den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtalet ska även omfatta frågan om framtida boende.

SFS 2014:102

Etableringsinsatser

3 §

Arbetsförmedlingen ska, utom i fall som anges i 3 a §, upprätta en etableringsplan för en nyanländ senast två månader

  1. från dagen för inresan i landet eller från dagen för det första etableringssamtalet för den som har uppehållstillstånd vid inresan, och

  2. från dagen för beslutet om uppehållstillstånd för den som har beviljats uppehållstillstånd efter inresan.

Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare, dock senast ett år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

SFS 2014:102

3 a §

Arbetsförmedlingen ska inte upprätta någon etableringsplan under den tid som en nyanländ vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket, utan först sedan den nyanlände har tagits emot för bosättning i en kommun. Etableringsplanen ska upprättas senast en månad efter det att den nyanlände tagits emot i kommunen. Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare.

Etableringsplanen ska dock upprättas senast ett år efter att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Detta gäller även om den nyanlände då fortfarande vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket.

SFS 2014:102

4 §

Etableringsplanen ska utformas med utgångspunkt i den kartläggning som gjorts under etableringssamtalet. Vid utformningen av planen ska hänsyn tas till den nyanländes familjesituation och hälsa.

Det ska framgå av planen vem som ansvarar för varje aktivitet.

SFS 2014:102

5 §

Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid.

Etableringsplanen får dock omfatta aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid, om den nyanlände är förhindrad att delta på heltid på grund av

  1. styrkt sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, eller

  2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1743

6 §

Vid förlängning av etableringsplanen ska det bortses från tid då den nyanlände har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt etableringsplanen på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret har varat under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar. Den tid som inte ska räknas in i etableringsplanen får sammanlagt omfatta högst tolv månader.

SFS 2014:957

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet

7 §

En nyanländ som har en etableringsplan är skyldig att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter och anmäla förändringar i fråga om förhållanden som kan antas påverka rätten till etableringsplan.

8 §

Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och denna förordning.

9 §

Migrationsverket ska till Arbetsförmedlingen lämna andra uppgifter om en nyanländ än uppgifter om utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet, om de är av betydelse för den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och behövs i ett ärende om etableringsinsatser enligt denna förordning.

SFS 2016:666

Omprövning och överklagande

10 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än omprövningsbeslut enligt 10 § får inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

I fråga om överklagande av beslut om rätt till etableringsplan finns bestämmelser i 17 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Bemyndigande

12 §

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om etableringssamtal och etableringsplan enligt 2–6 §§ och om anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 7–9 §§. Arbetsförmedlingen ska höra med Migrationsverket innan myndigheten meddelar föreskrifter om sådan anmälnings- och uppgiftsskyldighet som avses i 9 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:409

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2010.

SFS 2010:1743

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2014:102

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014 och tillämpas för nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av mars 2014.

SFS 2014:957

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2016:666

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2016.