Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:513 Utkom från trycket den 15 juni 2010Lag om ändring i passlagen (1978:302);utfärdad den 3 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295. föreskrivs att 5 § passlagen (1978:302) ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2005:655. En svensk medborgare får inte resa ut ur riket utan att medföra giltigt pass.Första stycket gäller intemönstrat sjöfolk på fartyg under tjänstgöring ombord på fartyget eller fiskare under yrkesutövning,medlem av besättning på luftfartyg under tjänstgöring ombord på luftfartyget, om han eller hon har flygcertifikat eller därmed jämförlig handling,den som är medborgare även i annat land än Sverige och som medför legitimationshandling, vilken gäller som pass, utfärdad av en myndighet i det landet,den som reser till Schweiz eller till någon av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 eller som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna.En svensk medborgare ska vid inresa från annat land medföra giltigt pass. Detta gäller dock inte om det svenska medborgarskapet kan styrkas på annat sätt eller vid inresa frånen stat som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985,en stat som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna, ellerSchweiz.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)