Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att 5 kap. 4 § och 7 kap. 15 a § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 4 §

1 Den som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Undantaget gäller dock inte
 • 1. en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte utlänningen medverkar till att klarlägga sin identitet,
 • 2. om det är sannolikt att utlänningen kommer att överföras enligt rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat2 (Dublinförordningen), eller
 • 3. om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas med omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen.
Undantaget gäller fram till dess att utlänningen lämnar landet eller ett beslut om att bevilja honom eller henne uppehållstillstånd har vunnit laga kraft. Undantaget upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning.
Migrationsverket utfärdar särskilt bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

7 kap.

7 kap. 15 a §

3 Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos Migrationsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:
 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
 • 3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats,
 • 4. inresedatum,
 • 5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, registrering eller ansökan om uppehållskort,
 • 6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket,
 • 7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och
 • 8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser.
Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

SFS 2010:607

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMattias Wahlstedt(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2009:1549.
EUT L 50, 25.2.2003, s. 1 (Celex 32003R0343).
Senaste lydelse 2009:1549.