Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:618 Utkom från trycket den 22 juni 2010Lag om ändring i passlagen (1978:302);utfärdad den 10 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317. föreskrivs i fråga om passlagen (1978:302) dels att 29 § ska upphöra att gälla, dels att 28 § ska ha följande lydelse.28 §28 § Senaste lydelse 2005:655. Beslut av en övervakningsnämnd enligt denna lag får överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. Överklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den klagande fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Övervakningsnämnden ska dock inte vara part i domstolen.Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.En chefsöverläkares beslut om anmälan enligt 20 § 1 får inte överklagas. Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Ärenden som kommit in till hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)