Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:621 Utkom från trycket den 22 juni 2010Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 10 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317. föreskrivs att 8 a § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.8 a §8 a § Senaste lydelse 2009:1545. Säkerhetspolisen svarar för att ett beslut om förvar verkställs.En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag ska placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Den som är under arton år får dock inte utan synnerliga skäl placeras i sådana lokaler. En utlänning som är under arton år och som hålls i förvar enligt denna lag ska i första hand placeras i sådana förvarslokaler som Migrationsverket ansvarar för enligt 11 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). För behandlingen av en utlänning som placerats i verkets förvarslokaler gäller bestämmelserna om Migrationsverkets behandling av förvarstagna i 11 kap. utlänningslagen.För behandlingen av en utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen (2010:611) i tillämpliga delar. Utlänningen ska, utöver vad som följer av nämnda lag, beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten inom anstalten, häktet eller arresten.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)