Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:750 Utkom från trycket den 6 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;utfärdad den 23 juni 2010.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen ska införas en ny paragraf, 6 b §, av följande lydelse.6 b §6 b §Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter som behövs för Skatteverkets handläggning av ansökan om identitetskort enligt förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.Direktåtkomsten får endast avse uppgift omnamn och personnummer,längd,fotografi,underskrift,typ av resehandling, resehandlingens nummer och giltighetstid, samtbevis om uppehållstillstånd.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)