Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:858 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370. föreskrivs att 7 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.7 §7 §Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.Planen ska omfatta högst 24 månader och minst innehållautbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),samhällsorientering, ochaktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.1. Denna lag träder i kraft den 2 december 2010.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande till utgången av juni 2012.3. Svenskundervisning för invandrare ska även anses omfatta motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)