Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Utkom från trycket den 19 oktober 2010
utfärdad den 7 oktober 2010.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om den samhällsorientering som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

SFS 2017:829

Syfte och innehåll

2 §

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

 1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

 2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,

 3. hur samhället är organiserat, och

 4. praktiskt vardagsliv.

3 §

Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar.

 1. Att komma till Sverige.

 2. Att bo i Sverige.

 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.

 4. Individens rättigheter och skyldigheter.

 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.

 6. Att påverka i Sverige.

 7. Att vårda sin hälsa i Sverige.

 8. Att åldras i Sverige.

Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

Utformning och genomförande

4 §

Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare framgår när samhällsorienteringen ska påbörjas. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats.

SFS 2017:829

5 §

Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.

SFS 2019:1310

6 §

Kommunen bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.

Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion.

7 §

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid behov ska tolk anlitas.

De personer som ger samhällsorienteringen ska ha lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap.

8 §

Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen. I planen ska samhällsorienteringens innehåll och omfattning anges.

Planen ska revideras när det behövs. Hänsyn ska då tas till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat.

9 §

Kommunen får uppdra åt andra att utforma planen och anordna samhällsorienteringen. Planen ska då godkännas av kommunen.

Intyg och information

10 §

Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering. Om en annan kommun begär det, ska kommunen lämna information om delvis genomgången samhällsorientering.

Omfattningen och innehållet ska framgå.

Stöd, uppföljning och redovisning

11 §

Länsstyrelserna ska främja och stödja samarbete mellan kommuner om samhällsorienteringen.

12 §

Länsstyrelserna ska följa upp verksamheten. Varje kommun ska lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för detta.

13 §

Länsstyrelserna ska varje år lämna en gemensam redovisning om samhällsorienteringen till regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1138

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2010.

SFS 2013:158

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2013.

SFS 2017:829

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. För en nyanländ invandrare som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 1 och 4 §§ i den äldre lydelsen, så länge den planen gäller.

SFS 2019:1310
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 feb. 2020.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har påbörjat samhällsorientering före ikraftträdandet.