Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1140 Utkom från trycket den 26 oktober 2010Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar;utfärdad den 14 oktober 2010.Regeringen föreskriver att 10, 17 och 19 §§ förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha följande lydelse.10 §10 §För en ensamstående utlänning vars förmögenhet överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska det högsta lånebelopp som får beviljas enligt 9 § minskas med storleken på den del av förmögenheten som överstiger ett prisbasbelopp.För en utlänning som är gift eller sambo ska motsvarande avdrag göras med storleken på den del av utlänningens och hans makas eller sambos sammanlagda förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp.17 §17 § Senaste lydelse 1993:448. Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en amorteringsplan för varje låntagare.Amorteringstiden ska fastställas med utgångspunkt i lånets storlek sedan räntebeloppet enligt 16 § andra stycket lagts till, i förhållande till det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid amorteringstidens början. Den beräknas enligt följande.
Lånebelopp i procent av prisbasbeloppet
Amorteringstid i antal år
< 10 
< 40 
< 80 
<100 
<110 
<120 
10 
≥120 
15 
Om ett kompletterande lån enligt 12 eller 13 § har betalats ut efter det att en amorteringsplan har fastställts enligt andra stycket, ska en ny amorteringsplan fastställas. Amorteringstiden ska därvid fastställas med utgångspunkt i det totala lånets storlek och i övrigt enligt de beräkningsgrunder som anges i andra stycket.19 §19 §Bedömningen av om låntagaren har betalningssvårigheter ska göras på följande sätt.För en låntagare som är bosatt i Sverige ska utgångspunkten vara den beräknade sammanräknade årsinkomsten av tjänst, näringsverksamhet och kapital för låntagaren och låntagarens make eller sambo. Denna summa ska jämföras med en inkomstgräns uttryckt i prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som framgår av nedanstående tabell.
Antal personer i hushållet
Inkomstgräns i prisbasbelopp
1 vuxen 
2,8 
1 vuxen och 1 barn 
3,2 
1 vuxen och 2 barn 
3,6 
1 vuxen och 3 barn 
1 vuxen och mer än 3 barn 
4,4 
2 vuxna 
2 vuxna och 1 barn 
2 vuxna och 2 barn 
2 vuxna och 3 barn 
2 vuxna och mer än 3 barn 
Även hemmavarande barn som fyllt 18 men inte 21 år får räknas till hushållet.Om den sammanräknade inkomsten enligt andra stycket understiger inkomstgränsen i tabellen ska anstånd medges. Om den överstiger den aktuella inkomstgränsen i tabellen ska 40 procent av det överskjutande beloppet kunna tas i anspråk för återbetalning. Låntagaren ska medges anstånd med resterande belopp.För låntagare som är bosatta utomlands och för sjömän får Centrala studiestödsnämnden meddela avvikande föreskrifter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)