Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

Denna förordning upphör enligt F (2017:833) att gälla vid utgången av 2017.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2017:833)

Utkom från trycket den 3 december 2010
utfärdad den 18 november 2010.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om särskild dagersättning till nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare när de vistas vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket.

Särskild dagersättning

2 §

Särskild dagersättning enligt denna förordning lämnas till nyanlända som omfattas av 1 § och som saknar egna medel för sin dagliga livsföring. Sådan ersättning lämnas under högst 30 dagar från det att ersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte längre betalas ut. Om det finns särskilda skäl för det, får dock ersättning lämnas under längre tid än 30 dagar.

3 §

Särskild dagersättning betalas ut med ett belopp som beräknas enligt 6 § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. Särskild dagersättning för barn lämnas dock bara i den mån den sökandes make eller sambo inte har fått någon av följande ersättningar för barnet utbetald för samma period:

  • dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

  • särskild dagersättning enligt denna förordning, eller

  • etableringstillägg enligt 2 kap. 9 § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

Beslut och utbetalning

4 §

När Migrationsverket får en uppgift från Arbetsförmedlingen enligt 3 kap. 14 § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare om att en person som vistas vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket har rätt till etableringsersättning för deltagande i aktiviteter enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ska Migrationsverket pröva om särskild dagersättning ska betalas ut till personen enligt denna förordning.

Migrationsverket betalar ut särskild dagersättning i förskott.

Överklagande

5 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

6 §

Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1345

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2017:833

(Utkom d. 11 juli 2017.)

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare när de vistas vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket.