Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1403 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31. föreskrivs att i 3 d och 9 d §§ lagen (1991:572) om särskild utlänningskontrollSenaste lydelse av3 d § 2009:15459 d § 2009:1545. ordet "Regeringsrätten" ska bytas ut mot "Högsta förvaltningsdomstolen".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)