Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 14 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716)2 ordet "Regeringsrätten" ska bytas ut mot "Högsta förvaltningsdomstolen".


SFS 2010:1406

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.
Senaste lydelse av 14 kap. 9 § 2009:1542.