Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1406 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31. föreskrivs att i 14 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716)Senaste lydelse av 14 kap. 9 § 2009:1542. ordet "Regeringsrätten" ska bytas ut mot "Högsta förvaltningsdomstolen".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)