Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1440 Utkom från trycket den 7 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2010:1141) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.;utfärdad den 25 november 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.Förordningen omtryckt 1994:734. dels att 35 § förordningen i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:1141) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse, dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2010:1141) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.35 §35 §Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 1 § som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 1 § andra stycket, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablonersättning med 2 000 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2011, samt för en tolvmånadersperiod enligt 34 § som påbörjats före den 1 januari 2011.Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2011, samt för en tolvmånadersperiod enligt 34 § som påbörjats före den 1 januari 2011.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)