Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1441 Utkom från trycket den 7 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar;utfärdad den 25 november 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar dels att 18, 20, 24, 26–28, 33 och 34 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i övergångsbestämmelserna till förordningen ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.18 §18 §För utlänningar som omfattas av 5 § har en kommun enligt 19–27 §§ rätt till ersättning för vissa kostnader förekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen,insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., ochhälso- och sjukvård.20 §20 §Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen lämnat till utlänningar somhar fyllt 18 men inte 21 år,saknar föräldrar här i landet,går i gymnasieskola, ochinte är föremål för sådan vård i annat hem än deras eget som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.Ersättning enligt första stycket lämnas inte för personer som vistas i boende för vilket ersättning lämnas för belagd plats enligt 30 §.24 §24 §Ersättning för kostnader för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt för kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas om utlänningen har behov av sådana insatser på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande.26 §26 §Ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård lämnas om utlänningen, på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande, måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år. Ersättningens storlek bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för kostnader för tolk.27 §27 §Ersättning för kostnader enligt 24–26 §§ lämnas endast om kommunens sammanlagda kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård för en utlänning uppgått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättning betalas ut i efterskott efter ansökan. Den första ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare.En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser.28 §28 §En kommun har rätt till ersättning enligt 29 och 30 §§ för vissa kostnader för barn under 18 år som omfattas av 5 §. Detta gäller endast barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande barn).Ersättning för vård enligt 29 § eller belagd plats enligt 30 § lämnas också för den som har fyllt 18 men inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats eller placeringen skett före 18 års ålder.33 §33 §Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård av en utlänning som på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och landstingets sammanlagda vårdkostnad för utlänningen uppgått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens storlek bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för kostnader för tolk.34 §34 §Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5 § som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablonersättning med 2 000 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.Vad som föreskrivs om kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken i 18 och 24 §§ ska också tillämpas på kostnader för assistansersättning enligt äldre föreskrifter.Vad som föreskrivs om kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken i 18 och 24 §§ ska också tillämpas på kostnader för assistansersättning enligt äldre föreskrifter.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)