Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1742 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 2 kap. 4, 6, 9, 15, 17 och 19 §§ förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.2 kap.4 §4 §Etableringsersättning får inte lämnas för samma tid som någon av följande förmåner lämnas enligt socialförsäkringsbalken:graviditetspenning,föräldrapenning,tillfällig föräldrapenning,sjukpenning,rehabiliteringspenning,sjuk- eller aktivitetsersättning,arbetsskadelivränta,smittbärarpenning, ellernärståendepenning.Etableringsersättning får inte heller lämnas för samma tid som sjuklön lämnas enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.6 §6 §Om en nyanländ som deltar i aktiviteter som ingår i en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare på 75 procent av heltid samtidigt får föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken, ska etableringsersättningen minskas så att den tillsammans med föräldrapenningen inte överstiger den ersättning som lämnas vid deltagande i etableringsaktiviteter på heltid.9 §9 §Etableringstillägg lämnas månadsvis med800 kronor per barn som inte har fyllt 11 år, och1 500 kronor per barn som har fyllt 11 men inte 20 år.Etableringstillägg lämnas för högst tre barn. Är barnen fler än tre lämnas etableringstillägg för de tre äldsta barnen.Om en nyanländ får underhållsstöd för tre barn enligt 18 kap. socialförsäkringsbalken, ska etableringstillägg enligt denna paragraf endast lämnas för de två äldsta barnen. Om underhållsstöd lämnas för fyra eller fem barn, ska etableringstillägg endast lämnas för det äldsta barnet. Om underhållsstöd lämnas för sex eller flera barn, lämnas inte något etableringstillägg.15 §15 §Bostadsersättningen ska minskas med de belopp som för varje månad lämnas sompreliminärt bostadsbidrag enligt 95 kap. 4 § socialförsäkringsbalken, ellerbostadstillägg enligt 99–103 kap. socialförsäkringsbalken.17 §17 §Vid frånvaro från aktiviteter som ingår i en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, lämnas etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning endast i följande fall. Ersättningen lämnas om frånvaron inte överstiger en sammanhängande tid av 30 kalenderdagar och frånvaron beror påsjukdom som innebär att den nyanlände är förhindrad att delta i aktiviteter som ingår i etableringsplanen, med undantag för karensdagen enligt 18 §, förutsatt att den nyanlände anmält sjukdomen till Arbetsförmedlingen,tillfällig vård av barn under sådana förutsättningar som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken, ellernågot annat uppehåll i aktiviteterna som ingår i etableringsplanen, om det finns godtagbart skäl för sådant uppehåll.19 §19 §Vid frånvaro på grund av sjukdom enligt 17 § 1 ska den nyanlände ge in en skriftlig försäkran till Arbetsförmedlingen om sådant förhinder. Försäkran ska innehålla uppgifter om sjukdomen och en beskrivning av den nyanländes egen bedömning av förmågan att delta i aktiviteter. Uppgifterna i försäkran ska lämnas på heder och samvete.Den nyanlände ska ge in läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att styrka förhinder på grund av sjukdom och oförmåga att delta i aktiviteter som ingår i etableringsplanen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare senast från och med den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen.Vid frånvaro enligt 17 § 2 tillämpas bestämmelserna i 110 kap. 14 § 3, och 17–19 §§ socialförsäkringsbalken om en förälders skyldighet att ge in intyg eller annan utredning och Försäkringskassans befogenhet att kräva viss utredning i fråga om den nyanlände respektive Arbetsförmedlingen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)