Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:200 Utkom från trycket den 22 mars 2011Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 10 mars 2011.Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97) dels att 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 § och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 24 a §, av följande lydelse.4 kap.22 §22 § Senaste lydelse 2006:262. Bevis om uppehållstillstånd ska utfärdas i form av en sådan handling som avses i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje landEGT L 157, 15.6.2002, s. 1 (Celex 32002R1030). (uppehållstillståndskort) eller i form av ett tillståndsmärke som förs in i utlänningens pass eller någon annan handling.24 a §24 a §Migrationsverket får meddela föreskrifter om giltighetstiden för uppehållstillståndskort.5 kap.10 §10 §Bevis om arbetstillstånd ska föras in i utlänningens pass eller någon annan handling.Om ett uppehållstillståndskort utfärdas för utlänningen ska, i stället för vad som anges i första stycket, uppgifter om arbetstillstånd föras in på uppehållstillståndskortet.8 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2009:1549. Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716), som inte rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen, som rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är avgiften 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som inte fyllt 18 år.Avgift ska dock inte tas ut avpersoner som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlänningslagen,personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005,EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige,förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det.Denna förordning träder i kraft den 5 april 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)