Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:202 Utkom från trycket den 22 mars 2011Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 10 mars 2011.Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97) dels att 4 kap. 22 och 24 a §§, 5 kap. 10 § samt 6 kap. 4 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen, närmast före 5 kap. 10 §, ska införas en ny rubrik av följande lydelse.4 kap.22 §22 § Senaste lydelse 2011:200. Bevis om uppehållstillstånd ska utfärdas i form av en sådan handling som avses i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje landEGT L 157, 15.6.2002, s. 1 (Celex 32002R1030). (uppehållstillståndskort).En utlänning som innehar ett bevis om uppehållstillstånd som utfärdats i form av ett tillståndsmärke som förts in i utlänningens pass eller någon annan handling har rätt att byta ut detta mot ett uppehållstillståndskort.24 a §24 a § Senaste lydelse 2011:200. Migrationsverket får meddela föreskrifter om giltighetstiden för uppehållstillståndskort.Migrationsverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om uppehållstillståndskort i rådets förordning (EG) nr 1030/2002.5 kap. Uppgifter om arbetstillstånd10 §10 § Senaste lydelse 2011:200. Uppgifter om arbetstillstånd får föras in på utlänningens uppehållstillståndskort eller någon annan handling.6 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:262. Vid kontroll ska en utlänning som reser in i eller ut från landet över en yttre gräns överlämna sitt pass till polismyndigheten. Polismyndigheten ska anteckna dagen för utlänningens inresa eller utresa i passet. Anteckning om inresa eller utresa ska dock inte göras på identitetskort. En sådan anteckning ska inte heller göras i ett pass för en EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller i ett pass för en utlänning som har uppehållskort eller permanent uppehållskort.Bestämmelserna i första stycket gäller även när kontrollen sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant.Om en utlänning som kommer till landet inte kan styrka sin rätt till inresa, ska Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller passkontrollanten omedelbart underrätta polismyndigheten och se till att utlänningen inte reser in i landet innan polismyndigheten har kontrollerat utlänningen. Vid utresekontroll ska polismyndigheten underrättas om det finns skäl för det.17 §17 §Migrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om fingeravtryck och fotografi i utlänningslagen (2005:716) och denna förordning.1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2011 i fråga om 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 § och rubriken närmast före 5 kap. 10 § och i övrigt den 1 juli 2011.2. Ett bevis om uppehållstillstånd som utfärdats i form av ett tillståndsmärke som förts in i utlänningens pass eller någon annan handling är giltigt längst t.o.m. den 19 maj 2015.På regeringens vägnar.TOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)