Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:563 Utkom från trycket den 31 maj 2011Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;utfärdad den 19 maj 2011.Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2010:1457. En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).Ersättning får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och som därför har rätt till utbildning i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola och, under de förutsättningar som anges i 29 kap. 3 § skollagen, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.Ersättning enligt första och andra styckena betalas med37 200 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen,30 500 kronor per år för en elev i förskoleklass,59 600 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och67 600 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett helt år betalas ersättning med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod utgör en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kommun eller ett landsting för extra kostnader för barn i förskola eller elever med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för utbildningsverksamhet.6 §6 § Senaste lydelse 2010:1457. Vad som sägs i 5 § ska tillämpas även i det fall en fristående förskola eller skola har tagit emot ett sådant barn i förskola eller en sådan elev som avses i 5 § första och andra styckena, om förskolan eller skolan har rätt till bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 25 § skollagen (2010:800). I sådant fall ska det belopp som betalas till kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till den fristående förskolan eller skolan.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKIngela Fridström(Justitiedepartementet)