Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:706 Utkom från trycket den 17 juni 2011Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 9 juni 2011.Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97) dels att 3 kap. 2–7, 10 och 11 §§ samt 8 kap. 4 a § ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 2–7 och 10 §§ ska utgå, dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 8, 9, och 12 §§, 4 kap. 6 och 21 §§ samt 8 kap. 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 och 10 §§ samt närmast före 3 kap. 2 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.1 kap.5 §5 §Med Schengenvisering avses i denna förordning en visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)EUT L 243, 15.9.2009, s. 1 (Celex 32009R0810)..3 kap.Schengenvisering2 §2 §Bestämmelser om Schengenvisering finns i viseringskodexen.8 §8 §Bestämmelser om rätt till genomresa finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)EUT L 105, 13.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0562)..9 §9 § Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Bestämmelser om visering i 2 kap. utlänningslagen (2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige, deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer.Överlämnande10 §10 §Om en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat överväger att avslå en ansökan om Schengenvisering på grund av att sökanden anses vara ett hot mot medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet eller folkhälsa får ansökan överlämnas till Migrationsverket för prövning.Finns särskild anledning till det får en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat även i annat fall överlämna viseringsärenden till Migrationsverket för prövning. Innan överlämnande sker ska beskickningen eller konsulatet samråda med Migrationsverket.12 §12 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. Migrationsverket får ge en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat rätt att besluta om nationella viseringar. Innan Migrationsverket ger en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat rätt att avslå ansökningar om nationell visering, ska Migrationsverket samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ge en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat rätt att bevilja nationella viseringar inom departementets ansvarsområde.4 kap.6 §6 §Bestämmelser om rätt till vistelse i vissa fall finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/2010 av den 25 mars 2010 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelseEUT L 83, 31.3.2010 s. 1 (Celex 32010R0265)..21 §21 §Den myndighet som utfärdar ett uppehållstillstånd eller en nationell visering ska i samband med utfärdandet utföra den kontroll och det samråd som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/2010 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse.En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen får begära att Migrationsverket utför åtgärder som avses i första stycket.8 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:1415. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs. Avgift tas ut för prövning av ansökan om främlingspass med 750 kr och för ansökan om provisoriskt främlingspass med 500 kr. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om främlingspass för en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige.Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om Schengenvisering finns i viseringskodexen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om Schengenvisering som lämnas in vid yttre gräns för de utlänningar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § första stycket 4.För de ansökningar som ska ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.För prövning av ansökan gäller i övrigt 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHIngela Fridström(Justitiedepartementet)