Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:714) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

Rubriken har denna lydelse enl. F 2018:1584.

Utkom från trycket den 17 juni 2011
utfärdad den 9 juni 2011.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.

SFS 2018:1584

Ansökan om certifiering

2 §

En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. ledningar för vilka sökanden har nätkoncession eller har ansökt om nätkoncession, om ledningarna ingår i ett transmissionsnät,

 2. sökandens organisation och ägarförhållanden,

 3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande ledningsorgan,

 4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i nätverksamheten,

 5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över,

 6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer med liknande ställning hos sökanden,

 7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som producerar eller handlar med el eller naturgas eller på annat sätt utövar inflytande över ett sådant företag, och

 8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land.

SFS 2018:1584

3 §

Till ansökan enligt 2 § ska registreringsbevis och sökandens bolagsordning eller jämförbara stadgar bifogas. Sökanden ska även ge in registreringsbevis för företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över.

Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, ska även balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret bifogas.

Nätmyndighetens slutliga beslut

4 §

Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de ledningar som ingår i det certifierade företagets transmissionsnät.

SFS 2018:1584

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

5 §

Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

 1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett sådant överföringssystem som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant system, eller

 2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät eller transmissionsnätsföretag.

SFS 2018:1584

Yttrande från Statens energimyndighet

6 §

Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.

SFS 2018:1584

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

7 §

När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till

 1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg energiförsörjning, och

 2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten.

SFS 2018:1584

Offentliggörande av beslut

8 §

Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.

SFS 2018:1584

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:714

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

2. Bestämmelserna i 5–8 §§ tillämpas för tid från och med d. 3 mars 2013.

SFS 2018:1584

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.