Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 7 kap. 21 §, samt närmast före 7 kap. 21 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

Underrättelse om behandling av personuppgifter enligt VIS-förordningen

7 kap. 21 §

De myndigheter som behandlar personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen)1 ska till Migrationsverket lämna de uppgifter som Migrationsverket behöver för att fullgöra uppgiften enligt 3 § första stycket 11 förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket att föra register över all behandling av personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS.

SFS 2011:954

Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKInger Högberg(Justitiedepartementet)
EUT L 218, 13.8.2008, s. 60 (Celex 32008R0767).