Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:954 Utkom från trycket den 16 augusti 2011Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 4 augusti 2011.Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 7 kap. 21 §, samt närmast före 7 kap. 21 § en ny rubrik av följande lydelse.7 kap. Underrättelse om behandling av personuppgifter enligt VIS-förordningen21 §21 §De myndigheter som behandlar personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen)EUT L 218, 13.8.2008, s. 60 (Celex 32008R0767). ska till Migrationsverket lämna de uppgifter som Migrationsverket behöver för att fullgöra uppgiften enligt 3 § första stycket 11 förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket att föra register över all behandling av personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS.Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKInger Högberg(Justitiedepartementet)