Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:957 Utkom från trycket den 16 augusti 2011Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;utfärdad den 4 augusti 2011.Regeringen föreskriver att 1 och 15 §§ förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2007:506. Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i Migrationsverkets, Rikspolisstyrelsens och polismyndigheternas samt utlandsmyndigheternas verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.Med verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen enligt första stycket avsesverksamhet som gäller utlänningars vistelse i och avlägsnande från landet,verksamhet som gäller utlänningars rätt att arbeta i landet,mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar,verksamhet som rör bistånd och stöd till utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs av Migrationsverket,verksamhet som avser förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgarskap,verksamhet som gäller ersättning för och bosättning av utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs av Migrationsverket.I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen)EUT L 218, 13.8.2008, s. 60 (Celex 32008R0767). finns bestämmelser om behandling av personuppgifter i VIS för viseringsmyndigheter, myndigheter som ansvarar för kontroll av personers gränspassage, myndigheter som ansvarar för kontroll av utlänningars rätt att uppehålla sig i medlemsstaten samt för den centrala utlänningsmyndigheten. Bestämmelser om behandling av personuppgifter som kompletterar VIS-förordningen finns i 15 §.En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter enligt denna förordning.15 §15 §Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och om skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Detsamma gäller vid behandling av personuppgifter enligt VIS-förordningen i den mån inte något annat följer av den förordningen.Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKInger Högberg(Justitiedepartementet)