Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1048 Utkom från trycket den 18 oktober 2011Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 6 oktober 2011.Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 § och 8 kap. 3 a § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.3 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2011:706. Bestämmelserna om visering i 2 kap. utlänningslagen (2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tilllämpliga delar även för främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige, deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer.8 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 2006:300. Det referensbelopp som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ska vara 450 kronor per dag.Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)