Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1121 Utkom från trycket den 29 november 2011Förordning om ändring i passförordningen (1979:664);utfärdad den 17 november 2011.Regeringen föreskriver att 30 § passförordningen (1979:664) ska ha följande lydelse.30 §30 § Senaste lydelse 2009:386. För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den sökande betala en ansökningsavgift enligt följande:
Ärendeslag
Ansökningsavgift
Vanligt pass 
350 kronor 
Provisoriskt pass 
980 kronor 
Extra pass 
350 kronor 
Tjänstepass eller diplomatpass för andra än anställda i Regeringskansliet och vid Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) samt deras familjemedlemmar 
2 300 kronor 
För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)