Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1122 Utkom från trycket den 29 november 2011Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 17 november 2011.Regeringen föreskriver att 8 kap. 6 § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.8 kap.6 §6 §För utfärdande av ett sådant resedokument som avses i 2 kap. 7 § och för förlängning av giltighetstiden för dokumentet tas en expeditionsavgift ut med 350 respektive 150 kronor.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)