Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1135 Utkom från trycket den 29 november 2011Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.;utfärdad den 17 november 2011Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. dels att 2 a § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Ansökan och anmälan om ändrade förhållanden”, dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse, dels att det närmast före 10 § ska införas en ny rubrik med lydelsen ”Utbetalning”.2 a §2 a § Senaste lydelse 2005:16. Migrationsverket ska informera utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om de förmåner som finns och om vad de ska göra för att få dessa. Verket ska också informera dem om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden enligt 8 a §. Informationen ska lämnas så snart som möjligt och inte senare än 15 dagar efter det att ansökan om uppehållstillstånd har gjorts.Informationen ska ges skriftligen och, så långt möjligt, på ett språk som de som ska ta emot informationen kan förväntas förstå. Vid behov får informationen även lämnas muntligen.Sökande som avses i första stycket ska även informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskild juridisk rådgivning och om organisationer som kan bistå eller informera dem i fråga om villkoren för mottagandet, inklusive hälso- och sjukvård.8 a §8 a §Den som ansöker om eller får bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska till den myndighet som lämnar biståndet anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som kan antas påverka rätten till eller storleken av biståndet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)